Nieuws

BOS+ stapt naar Raad van State tegen plannen zandontginning Kaulille

BOS+, de organisatie die zich inzet voor bosbehoud in Vlaanderen, stapt naar de Raad van State om de ontginningsplannen in Kaulille aan te vechten. De gemeente Bocholt wil daar in een gebied van 120 hectare zand ontginnen. Volgens BOS+ zal er daardoor minstens 80 hectare bos op korte termijn verdwijnen. De organisatie vindt dat onaanvaardbaar in tijden van klimaatverandering en stelt zich ook vragen bij de gevolgde procedure.

Het gemeentebestuur van Bocholt wil onder andere de voormalige PRB-terreinen in Kaulille herbestemmen tot ontginningszone, zodat er zand gewonnen kan worden. Tijdens het openbaar onderzoek was er al veel protest tegen de plannen, met meer dan 4.000 ingediende bezwaarschriften tot gevolg. En nu zet BOS+ ook juridische stappen.

Natura2000-gebied

BOS+ wijst erop dat een aanzienlijk deel van de bedreigde natuur in Natura2000-gebied ligt en dat volgens de biologische waarderingskaart ook de overige bossen belangrijke natuurwaarden herbergen. “Er hebben zich op dit terrein mature bossen en andere ecotopen met een hoge natuurwaarde ontwikkeld. De hier geplande werken zullen leefgebieden vernietigen en soorten verdrijven”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+.

De ontbossingen die de komende jaren met de geplande zandwinning zouden gepaard gaan, zijn voor BOS+ onaanvaardbaar zijn in tijden van alarmerend biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Verder ziet BOS+ ernstige tekortkomingen in de voorbereidende studies en de gevoerde procedure, waarbij de gemeente Bocholt zowel rechter als betrokken partij is.

BOS+ tekende bezwaar aan waarin ze de gemeente Bocholt met aandrang vroegen om de plannen niet goed te keuren en grondig bij te stellen. “Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat er te weinig rekening gehouden werd met onze bezwaren, waardoor we ons nu genoodzaakt zien om beroep aan te tekenen bij de Raad Van State,” aldus De Somviele.

Dossier in handen van lokaal bestuur

BOS+ hekelt ook dat in 2019 het dossier zonder duidelijke en objectieve onderbouwing van Vlaanderen werd overgeheveld naar het gemeentebestuur van Bocholt. ”Het feit dat dit kon gebeuren is frappant en zorgwekkend voor de correcte opvolging en afhandeling ervan. De delegatie naar de lokale overheid van deze beslissing maakt het de facto onmogelijk de bovenlokale impact van het project in rekening te brengen. Bovendien verwacht de gemeente heel wat financiële baten van de voorziene zandwinning. Dit doet vragen rijzen bij de objectieve beoordeling ervan, want de lokale overheid is zowel rechter als betrokken partij in dit dossier,” besluit De Somviele.