Nieuws

Het cijfer ‘aantal geholpen gezinnen’ is nog nooit zo hoog geweest in Limburg

In 2021 hielpen alle 37 Vincentius verenigingen samen in Limburg per maand 3.899 kwetsbare gezinnen. In totaal bereikten ze samen maandelijks 10.369 personen waaronder 3.025 kinderen onder of gelijk aan 12 jaar en 1.419 kinderen tussen 12 en 18 jaar. 877 van de 3.899 (of 22,49%) zijn eenoudergezinnen en 1.557 (of 39,93%) zijn alleenstaand zonder kinderen.

De cijfers van 2020 moeten we met een korrel zout nemen. Zo hebben bijvoorbeeld sommige conferenties - vnl. in de eerste golf toen alles nog onzeker was - niet alle gezinnen/personen geregistreerd of zijn klanten wegens ziekte of schrik een tijdje weggebleven. De cijfers waren een onderschatting. Daarom dat ze ook de vergelijking hebben gemaakt met de cijfers van 2019.

Vergeleken met 2019 (3.784 geholpen gezinnen en 10.342 personen), is een stijging merkbaar resp. +3,04% bij het aantal gezinnen en +0,26% bij het aantal personen. In de categorie van kinderen onder de 12 jaar is er een stijging van +4,13% (in 2019: 2.905 kinderen onder of gelijk aan 12 jaar). In de categorie van kinderen tussen 12-18 jaar is een stijging van +1,94% te noteren.

De cijfers tonen over heel de lijn een stijging. Het cijfer ‘aantal geholpen gezinnen’ (gemiddeld per maand) 3.899 is nog nooit zo hoog geweest. In 2015 waren dit nog 3.500 gezinnen.

Het aandeel kinderen in de groep (42,86%) en alleenstaanden met of zonder kinderen (62,43%), is bijzonder hoog. Het is een tendens die al enkele jaren merkbaar is in de cijfers.

We gebruiken deze cijfers in onze provinciale en lokale werking maar roepen ook partners als overheid, POD-mi,… op om met deze signalen uit de praktijk aan de slag te gaan. “In het kader van de FEAD- campagne zou bijvoorbeeld in het assortiment meer basisproducten opgenomen kunnen worden specifiek gericht op alleenstaanden en op kinderen.”, aldus provinciaal secretaris en ondervoorzitster en tevens voorzitster van conferentie Maaseik-Kinrooi Els Palmaers. “Voor heel wat FEAD-producten (uitgezonderd melk) geldt helaas nog steeds dat Vincentius verenigingen van wat ze bestellen, te weinig toegekend krijgen. Maar naast de kwantiteit moet men ook de kwaliteit onder de loep durven nemen. Zijn de producten een meerwaarde voor het voedselpakket ? Is de eindgebruiker gebaat bij de producten uit de campagne ? Is de voedingsbalans in orde ? Aan de Limburgse federale volksvertegenwoordigers vraagt Vincentius Limburg om dit bij de bevoegde minister aanhangig te maken en hierover een parlementaire vraag te stellen.”

Vincentius maakt zich bovendien ernstige zorgen over de huidige energie- en inflatiecrisis. Op de werkvloer noteren ze nu ook een stijging van gezinnen uit de middenklasse. Kwetsbare mensen, die vaker in slecht geïsoleerde woningen leven, zijn de grootste dupe. Idem wat de inflatiecrisis betreft. 
Vincentius roept de regeringen in ons land op de armoedeproblematiek structureel te lijf gaan.