Justitie

Raad van State geeft REMO ongelijk: stort mag niet uitbreiden

REMO mag de stortplaats niet uitbreiden. Dat heeft de Raad van State beslist. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigerde op 20 oktober 2020 een milieuvergunning toe te kennen aan de NV REMO Milieubeheer voor de uitbreiding van de REMO-stortplaats in Houthalen-Helchteren. REMO legde zich echter niet neer bij die beslissing en trok naar de Raad van State. Die heeft nu beslist het beroep van REMO te verwerpen omdat ze van oordeel is dat de beoordeling door de minister correct is. Niet in het minst op vlak van mogelijke geurhinder.

Het REMO-dossier kent een lange historiek. Met het Closing The Circle-project poogde men enkele jaren geleden het afval terug op te graven en er maximaal waarde uit te halen. In oktober 2018 vernietigde de Raad van State echter het gewestelijk uitvoeringsplan ‘Closing the Circle’ van voormalig minister Joke Schauvliege, na bezwaren van de Limburgse Milieukoepel. Hierdoor vervielen ook de vergunningen voor de geplande uitbreiding van de REMO-stortplaats. Demir moest zich bijgevolg in 2020 uitspreken over de milieuvergunning die nodig is om de stortplaats verder te kunnen exploiteren en uit te breiden, maar weigerde de milieuvergunning toe te kennen.

Milieu- en geurhinder
"Een rechtsgeldige vergunning afleveren was onmogelijk op dat moment. Zo was het milieueffectenrapport gebaseerd op een totaalproject inclusief ‘Closing the Circle’, wat intussen volledig van de baan is. De uitbreiding ligt bovendien in habitat- en vogelrichtlijngebied en grenst aan het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het blijft bovendien onduidelijk of er voldoende maatregelen voorzien zijn om geurhinder tegen te gaan. Tenslotte gaat het om een ontginningsgebied maar plant men geen commerciële activiteiten met het gewonnen zand, terwijl het oppervlaktedelfstoffendecreet dat voorschrijft", oordeelde Demir.

Raad van State
Dat sloeg in Limburg in als een bom. Uit OVAM-gegevens bleek dat sinds 2006 de respectievelijke deputatie en minister nooit een vergunning aan REMO weigerden. REMO trok naar de Raad van State tegen de beslissing van de minister.

Geen vergunning
De Raad van State bevestigt nu de beslissing van de minister en stelt dat die afdoende gemotiveerd is. De tegenargumenten van REMO worden ongegrond verklaard. Zo ‘is het niet onredelijk of onjuist om aan te nemen dat de uitbreiding van de stortplaats met een stortzone die nog dichter bij bestaande woningen gelegen (…) eveneens voor geurhinder zal zorgen’, aldus de Raad. Verder zegt de Raad ook dat de nabestemming van het betrokken ontginningsgebied geen verantwoording is voor het feit dat dat de omwonenden de onaanvaardbare omgevingshinder die met de stortactiviteiten gepaard gaat zouden moeten tolereren. De Raad verwijst ook naar een document van het studiebureau van REMO zelf, dat een voorbehoud maakt en verder onderzoek nodig acht om een volledig zicht te kunnen bieden op de geurproblematiek en de effecten van de genomen maatregelen.