Gezondheid

VAD: "Regelmatig gebruik van alcohol vormt een veel groter probleem dan het gebruik van illegale drugs"

Uit een enquête van VAD bij bezoekers van clubs, dance-events en festivals blijkt dat het gebruik van illegale drugs vrij stabiel blijft over de jaren heen. Het wekelijks gebruik ligt over het algemeen zelfs lager dan 20 jaar geleden. Alarmerend is wel dat één op vier van de feestvierders een hoogrisicovol alcoholgebruik vertoont. Daarnaast wordt de groep uitgaanders die wel eens ketamine gebruikt groter.

Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) organiseert driejaarlijks een uitgaansonderzoek. Het verband tussen uitgaan en middelengebruik is al herhaaldelijk aangetoond. Uitgaanders gebruiken meer middelen dan de algemene bevolking.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alla respondenten het afgelopen jaar alcohol dronken tijdens het uitgaan. Bijna zeven op tien, evenzeer mannen als vrouwen, vertonen indicaties voor matig risicovol alcoholgebruik. Eén op de zeven à acht doet bovendien minstens één keer per week aan bingedrinken, wat bovendien vaker voorkomt bij jongere uitgaanders. Meest alarmerend is dat één op de vier van de feestvierders een hoogrisicovol alcoholgebruik vertoont. Bij mannen is dat zelfs één op drie.

Lachgas wordt vaak als een in het uitgaansleven wijdverspreide drug aanzien, maar dat komt niet terug in deze bevraging. Slechts 2% van de uitgaanders had het voorgaande jaar lachgas gebruikt. Geen enkele respondent gebruikte één keer per week of meer lachgas.

Het gebruik van illegale drugs is zichtbaar aanwezig in het Vlaamse uitgaansleven. De helft van de respondenten gaf aan minstens één illegaal middel te hebben gebruikt in het voorgaande jaar. Cannabis is daarbij duidelijk het vaakst gebruikte middel, met een laatstejaarsgebruik van 35%, en een regelmatig gebruik (minstens één keer per week) van 15%. Het laatstejaarsgebruik van xtc (22%) en cocaïne (18%) ligt ook vrij hoog bij het uitgaanspubliek.

Wat ook in het oog springt, is het stijgend laatstejaarsgebruik van ketamine. Deze stijging vertaalt zich evenwel niet in een hogere mate van regelmatig gebruik. Het huidige aandeel van 0,5% regelmatig gebruik ligt zelfs op het laagste peil in 10 jaar. Feestvierders experimenteren vaker met ketamine, maar zelden leidt dit tot wekelijks gebruik.

Positief is dat het regelmatige gebruik (wekelijks tot dagelijks) van illegale drugs geen systematische toename kent over de voorbije 20 jaar. Het regelmatige cannabisgebruik is zelfs duidelijk gedaald over die periode. Het niet geringe gebruik van legale en illegale middelen in het uitgaansleven betekent niet dat er weinig aandacht is voor de eigen gezondheid. 96% van de respondenten neemt één of meer preventieve gezondheidsmaatregelen als ze uitgaan. Het gaat daarbij onder andere om voldoende water drinken, goed uitgerust aan de avond beginnen, niet met de wagen rijden, regelmatig verkoeling opzoeken en afspraken maken met vrienden. Bij mensen die typische uitgaansdrugs gebruiken, is deze reflex nog sterker aanwezig. Over de voorbije twee decennia is het bewustzijn voor de eigen gezondheid ook merkelijk vergroot.