Nieuws

Provincie Limburg stelt droogtecoördinator aan

De provincie Limburg heeft vandaag haar droogtecoördinator voorgesteld. Nathalie Leynen zal de komende jaren de Limburgse droogteaanpak coördineren en de gemeentebesturen en andere stakeholders hierbij ondersteunen.

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten op de grondwaterstanden. Om in de toekomst een antwoord te kunnen bieden op droogte en waterschaarste, werkt de provincie Limburg sinds 2019 samen met de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en VUB aan een studie die de waterbalans van de hele provincie in kaart brengt en inschat in welke Limburgse regio’s watertekorten kunnen optreden. Op basis daarvan wordt momenteel een actieplan uitgewerkt om waterschaarste in de zomer zoveel mogelijk te voorkomen.

Droogtecoördinator

Daarnaast heeft het provinciebestuur met Nathalie Leynen sinds kort ook een droogtecoördinator in dienst genomen. “Via samenwerking met lokale besturen en andere partners zal ik de droogteaanpak in Limburg verder mee vormgeven en ingrepen uitrollen in de praktijk”, vertelt Nathalie Leynen. “Hierbij heb ik vooral een ondersteunende taak. De gemeentebesturen en andere partners kunnen bij mij terecht voor advies om lokale droogteplannen vorm te geven en ook bij het zoeken naar financiering en subsidiemogelijkheden kan ik mogelijks ondersteunen.”

Maatregelen om waterschaarste te voorkomen

Bij droogte zal de droogtecoördinator ook maatregelen voorstellen om in te grijpen, zoals bijvoorbeeld het doorvoeren van een captatieverbod. “Maar we willen in de eerste plaats inzetten op proactieve maatregelen, die droogte helpen voorkomen”, aldus Leynen. “Hierbij wordt gekeken naar kleine maatregelen, zoals hemelwaterputten. Daarnaast wordt er ook nagedacht over grote ingrepen zoals het maaibeheer van waterlopen aanpassen om op natuurlijke wijze water vast te houden, en het aanmoedigen van waterzuinige technologieën in de landbouw en industrie.”

“Droogte en wateroverlast gaan hand in hand”

Met deze maatregelen zet het provinciebestuur niet alleen in op droogte, maar pakt het ook direct de problematiek rond wateroverlast aan. "Droogte en wateroverlast zijn immers twee kanten van dezelfde medaille”, verduidelijkt gedeputeerde voor Water Bert Lambrechts (N-VA). “Door de juiste ingrepen in het landschap te doen, geven we het regenwater de kans om makkelijker in de bodem te trekken. Dat zou de wateroverlast alleen maar ten goede komen.”

Land- en tuinbouwsector

Samenwerking staat centraal in de strijd tegen de droogte. De land- en tuinbouwers zullen dan ook een belangrijke partner zijn in het provinciale waterbeleid. “De agrarische sector vertegenwoordigt een belangrijk aandeel in de Limburgse waterhuishouding. Tevens is de landbouw- en tuinbouwsector de grootste beheerder van de open ruimte, waar water geborgen kan worden en kan infiltreren in de bodem om zo het grondwater te voeden”, verduidelijk gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid Inge Moors (CD&V). “Dit betekent dus ook dat de agrarische sector een grote bijdrage kan leveren aan een evenwichtige provinciale waterbalans, bijvoorbeeld via slimme irrigatietechnieken en duurzame teeltkeuzes.”