Mobiliteit en Verkeer

Tracé voor fietssnelweg tussen Hasselt en Sint-Truiden ligt vast

De provincie Limburg en de Vlaamse overheid hebben het tracé voor de fietssnelweg tussen Hasselt en Sint-Truiden bepaald. Daarmee ligt het volledige traject van de fietssnelweg F74 tussen Hamont-Achel en Sint-Truiden definitief vast. De haalbaarheids- en tracéstudie zijn afgerond en een actieplan ligt klaar. De werken zullen ten vroegste in 2024 starten.

De fietssnelweg F74 loopt van Hamont-Achel in het noorden naar Sint-Truiden in het zuiden en vormt zo de Noord-Zuidverbinding voor het fietssnelwegennetwerk in Limburg. Het noordelijk deel volgt grotendeels de vroegere spoorlijn 18.

Zuidelijke route Hasselt-Sint-Truiden

Voor het zuidelijk tracé, dat Hasselt via Alken met Sint-Truiden verbindt, lagen nog een aantal pistes open. De Vlaamse Overheid en de provincie Limburg verzamelden hiervoor de adviezen van de drie gemeentebesturen; het Agentschap Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij en Infrabel.

Ook konden de burgers hun advies geven via een online bevraging. De 456 inspraakreacties die uit de online burgerparticipatie voortkwamen, werden ook in de haalbaarheids- en tracéstudie opgenomen. "Ik ben ervan overtuigd dat het gekozen tracé uiteindelijk het best beantwoord aan de volledige set van doelstellingen en randvoorwaarden, en dat over het volledige traject tussen Hasselt en Sint-Truiden”, zegt Bert Lambrechts, Limburgs gedeputeerde van Mobiliteit.

Het gekozen fietssnelwegtracé

In Alken valt het voorkeurstracé samen met het tracé dat de meeste stemmen kreeg van de burgers in de online burgerbevraging: de directe route langs het spoor met passage aan het station in het kader van combimobiliteit. Het bedrijventerrein ligt vlakbij en toch worden enkele knelpunten en menging van fietsers met zwaar verkeer vermeden.

Ook in Hasselt scoorde het Spoortracé het hoogst in de burgerbevraging. In het uiteindelijke voorkeursontwerp voor Hasselt werden de tracés ‘Hasselt West’ en ‘Spoor’ gebundeld om optimaal tegemoet te komen aan de set van doelstellingen. Dit doorgaand traject ten westen van de Grote Ring wordt ontvlochten van de meer lokale fietsstromen en het autoparkeren op de ventwegen langs de Ring en in het centrum. De bovenlokale fietsroute richting Stevoort takt vlot en veilig aan en de fietssnelweg ontsluit de Ikea-site.

In Sint-Truiden waren de meningen van de burgers meer verdeeld over de drie voorgestelde tracés en werd zorgvuldig afgewogen welk traject het meest veilige was en de beste aansluitmogelijkheden op andere functionele fietsroutes bood. “Het tracé ten oosten van het industrieterrein bleek als beste uit de bus te komen. Niet alleen worden op deze manier de vele kruisingen langs N80 vermeden. Ook het industrieterrein en de oostelijke deelkernen krijgen zo een vlottere aansluiting op de fietssnelweg”, zegt Bert Lambrechts.

Werken starten ten vroegste in 2024

De fietssnelweg F74 wordt vier meter breed. De boogstralen en hellingen worden ontworpen volgens een ontwerpsnelheid van 45 km/u. Ook rustpunten zullen langs de fietssnelweg worden aangelegd, om het functioneel fietsen zowel vlot als aangenaam te maken. De eerste deelprojecten kunnen over een aantal jaren al worden gerealiseerd. Die werken starten ten vroegste in 2024. Het merendeel van de werken is gepland op middellange (4-8 jaar) of lange (8-15 jaar) termijn.

Er zullen op het tracé veertien bruggen en tunnels zijn, waarvan er negen nieuw worden aangelegd. De bouw van een brug of tunnel vraagt doorgaans tussen de 4 en 15 jaar.

De nieuw aan te leggen bruggen en tunnels liggen op volgende locaties:

- Hasselt: N2 Kuringersteenweg, aanpassingen aan viaduct R71, onderdoorgang E313, Brigandstraat, Paenhuisstraat.

- Alken: Meerdegatstraat, Stationsstraat, Lokerstraat.

- Sint-Truiden: Kluisstraat/N80, N718.

Samenwerking tussen Vlaanderen en de provincie Limburg

"De Vlaamse overheid en de provincie Limburg werken nauw samen om het Limburgse fietssnelwegennetwerk uit te breiden. Dat doet mij veel plezier”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Door deze samenwerking zorgen we voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen in onze provincie. Alleen op die manier kunnen we een fietsreflex creëren bij elke Vlaming, zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt.”

In dit project staat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in voor de startnota. Het Limburgs provinciebestuur zal de projectnota voor haar rekening nemen. Het provinciebestuur zal ook de uiteindelijke uitvoering begeleiden, de kosten worden verdeeld tussen de Vlaamse Overheid en de provincie Limburg.