Economie

2,8 miljoen euro voor invulling van de Limburgse knelpuntberoepen

De provincie Limburg maakt samen met Europa en Vlaanderen 2,8 miljoen euro vrij voor knelpuntvacatures in Limburg duurzaam in te vullen. In Limburg daalt de werkloosheid het snelst. Maar ondanks de forse daling zijn nog steeds 28 830 Limburgers bij de VDAB geregistreerd als werkzoekend.

Er zijn diverse knelpuntvacatures die niet ingevuld geraken. Gedeputeerde van Economie Erik Gerits: “Dankzij de economische heropleving zit de jobcreatie terug in de lift. De ondernemers hebben echter moeite om bepaalde knelpuntvacatures snel in te vullen. De provincie Limburg maakt nu, samen met Europa en Vlaanderen, een budget van 2,8 miljoen euro vrij om voor de komende 2 jaren de instroom in concrete knelpuntvacatures in Limburg duurzaam in te vullen.”

Vacatures geraken moeilijk ingevuld
Meer mensen aan het werk is de centrale doelstelling van het Europees, Vlaams en lokaal werkgelegenheidsbeleid. Met een werkzaamheidsgraad van 69,7% (eind 2016) heeft Limburg nog een weg te gaan om tegen 2020 het vooropgestelde percentage van 76% te behalen. Nochtans kent de Limburgse arbeidsmarkt al even een gunstige evolutie. De werkloosheidsgraad daalt al enkele jaren op rij en bedroeg vorige maand nog 7,1%.

Zelfs de meeste specifieke doelgroepen, gedefinieerd door VDAB, kennen een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Enkel de zeer langdurig werklozen en de personen met een arbeidshandicap kennen een lichte stijging. Zij zijn traditioneel ook de laatste groepen die mee profiteren van een economisch herstel.

Ondernemers signaleren echter via diverse fora dat een aantal vacatures, bv. in de sectoren bouw, logistiek en toerisme, erg moeilijk ingevuld geraken. “Dat bedrijven niet het geschikte personeel vinden is een belangrijke zorg” stelt gedeputeerde van economie Erik Gerits. “Het vinden van gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde voor onze bedrijven om verder te kunnen groeien. Onze Limburgse economie mag hier niet door afgeremd worden.”

Knelpuntvacatures zijn absolute prioriteit: lancering ESF-oproep door provincie Limburg
Provincie Limburg heeft, in het kader van de ESF-GTI-SALK portefeuille, samen met het ESF-agentschap, maximaal ingezet op de invulling van de Limburgse knelpuntberoepen via de oproep “opleidingsprojecten voor werkzoekenden, werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg”, gelanceerd door het ESF-agentschap op 1 oktober 2017. Organisaties werkzaam in Limburg die beschikken over voldoende infrastructuur en expertise om opleidingen naar knelpuntberoepen te organiseren, kunnen voorstellen indienen. “Op die manier hopen we in te spelen op de werkelijke arbeidsbehoefte bij onze ondernemingen en willen we onze werkzoekenden echt uitzicht te geven op een job” besluit gedeputeerde Erik Gerits toe. “

2,8 miljoen euro voor de instroom in knelpuntvacatures
Om te werken aan een match tussen de niet-werkende werkzoekenden en de bestaande knelpuntvacatures is in het kader van de Europese SALK-enveloppe 1,12 miljoen euro ESF-middelen vrijgemaakt. De Vlaamse regering voorziet hiervoor 840 000 euro, aangevuld met 840 000 euro vanuit de provincie. In totaal wordt bijgevolg maar liefst 2,8 miljoen euro uitgetrokken om de knelpuntvacatures in Limburg duurzaam in te vullen.